top of page

MINNELIJKE EXPERTISE

MME is de afkorting voor Minnelijke Medische Expertise.

Dit is een wijze van de beslechting van een medische schaderegeling inhoudende een 

onderzoek door uw arts samen met de arts aangesteld door de tegenpartij.

Alvorens de werkzaamheden aan te vatten sluiten zij een overeenkomst over een aan te

stellen derde arts die bij gebrek aan overeenstemming als arbiter in plaats van de rechter

kan optreden, behoudens indien partijen overeenkomen dat de derde samen met de twee

andere dokters handelt als een college arbiters of dat de MME enkel een waarde heeft van

advies aan de rechtbank, of dat de rechtbank enkel bindende kracht heeft met betrekking

tot bepaalde deelfacetten van het geschil, bv. de graad en duur van arbeidsongeschiktheid en de esthetische schade. 

Wanneer partijen in een overeenkomst tot minnelijke medische expertise bedingen dat zij gebonden zullen zijn door de besluiten van de deskundige, dan is er sprake van een bindende derden beslissing.

Deze rechtsfiguur stoelt zich op art. 1134 B.W.

Het bindend deskundigenonderzoek is te onderscheiden van de dading en van de arbitrage.

De rechter behoudt de rechtsmacht om na te gaan of de aanstelling van de derde en het voorwerp van de derden beslissing rechtsgeldig is, d.i. niet is aangetast door dwaling of bedrog, of ze niet beslist is met bevoegdheidsoverschrijving of met een inbreuk op de plicht op onpartijdigheid.

Naar de vorm kan de rechter nagaan of het recht of het recht van verdediging is in acht genomen, en of partijen gelijk behandeld werden en hun recht om gehoord te worden, is gerespecteerd.

Bron: Hof van Cassatie

bottom of page